Proiectare si executie bransamente 0,4 – 20kV

Bransamente electrice

Prima Electro executa din anul 2004 proiectare si executie bransamente electrice avand o vasta experienta in acest domeniu.

Echipa noastra este formata din ingineri, maistri si electricieni autorizati ANRE pregatiti sa satisfaca toate cerintele clientilor fiind capabili sa execute:

 • Bransamente electrice aeriene sau subterane pentru blocuri de locuinte;
 • Bransamente electrice aeriene monofazate sau trifazate pentru locuinte;
 • Bransamente electrice subterane monofazate sau trifazate pentru locuinte.

Proiectare si executie bransamenteAvize ENEL

 • Aviz de amplasament
 • Aviz tehnic de racordare
 • Autorizatie de construire pentru instalatia de racordare
 • Dosar tehnic al instalatiei de utilizare
 • Buletinul PRAM

Oferim consultanta in ceea ce priveste racordarea la reteaua de distributie a energiei electrice, obtinem avize tehnice de racordare, autorizatii de construire racord electric si realizam instalatiile electrice de racordare in zona Bucuresti, Ilfov, Giurgiu.

Pentru o estimare a costurilor de racordare la retea ne puteti contacta telefonic sau e-mail:

Mai jos va oferim cateva informatii referitoare la procesul de obtinere a avizului tehnic de racordare si realizare a instalatiei de racordare:

Etapele ce trebuie urmate pentru racordarea unui loc de consum nou la reteaua publica de distributie a energiei electrice:

 • etapa preliminară de documentare şi informare a viitorului utilizator
 • obţinerea avizului de amplasament, dacă este cazul(pentru construcţiile noi sau extinderi)
  • depunerea cererii de emitere a avizului de amplasament sau a fişei tehnice şi a documentaţiei aferente;
  • emiterea avizului de amplasament.
 • obţinerea avizului tehnic de racordare
  • depunerea de către viitorul utilizator a cererii de racordare şi a documentaţiei aferente pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;
  • emiterea de către operatorul de reţea a avizului tehnic de racordare, ca ofertă de racordare.
 • realizarea instalaţiei de racordare
  • depunerea cererii de racordare prin care se solicită ca execuţia lucrărilor să se contracteze;
  • încheierea contractului de racordare între operatorul de distribuţie şi utilizator;
  • încheierea contractului de execuţie între operatorul de distribuţie şi  executant şi realizarea instalaţiei de racordare la reţeaua electrică;
  • încheierea convenţiei de exploatare cu operatorul de distribuţie, dacă este cazul. Necesitatea încheierii convenţiei de exploatare se stabileşte de către Operatorul de distribuţie.
  • încheierea procesului verbal pentru recepţia lucrării.
 • încheierea contractului de furnizare a energiei electrice
  • depunerea cererii şi a actelor necesare pentru încheierea contractului de furnizare;
  • încheierea contractului de furnizare între Enel Energie sau Enel Energie Muntenia şi client.
 • racordarea la instalaţia de distribuţie
  • punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare;
  • furnizarea energiei electrice conform condiţiilor contractuale.

Detalii privind  documentele necesare racordarii la reteaua publica de distributie a energiei electrice:

 1. Solicitarea emiterii avizelor de amplasament, se face în oricare dintre situaţiile:
 • realizarea unor lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel;
 • executarea sau extinderea racordurilor la reţelele edilitare pentru construcţii noi sau existente;
 • realizarea de lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare;
 • realizarea de lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu;
 • amplasarea unor instalaţii sau obiecte utilizând ca suport elementele reţelei electrice;
 • demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv a elementelor de construcţii de susţinere a acestora;
 • executarea altor lucrări de construcţii pentru care, conform legii, este obligatorie obţinerea unei autorizaţii de construire de la organele abilitate;
 • elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism: planurile de amenajare a teritoriului, planurile de urbanism şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora.

Solicitarea avizelor de amplasament este obligatorie pentru construcţiile ce fac obiectul tuturor categoriilor de lucrări menţionate mai sus şi se află în una din situaţiile în care:

 • avizul de amplasament se regăseşte în lista cu avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării, prevăzute, conform legii, în certificatul de urbanism;
 • construcţia respectivă va fi/este amplasată în zona de siguranţă a capacităţilor energetice.

Cererea de emitere a avizului de amplasament va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

 • date de identificare a solicitantului;
 • date pentru localizarea amplasamentului obiectivului;
 • denumirea obiectivului.
 • informaţii energetice privind obiectivul – dacă va fi sau nu utilizator al reţelei electrice, puterea aproximativă pentru care ar urma să solicite racordarea la reţea, tensiunea de utilizare etc.

În cazul solicitării avizului de amplasament prin intermediul unor structuri de specialitate din cadrul consiliilor judeţene sau locale, informaţiile prevăzute mai sus se cuprind în fişa tehnică în vederea emiterii Acordului unic.

Documentaţia anexată cererii de emitere a avizului de amplasament, respectiv fişei tehnice, are o structură ce depinde de categoria construcţiei sau instalaţiei pentru care se solicită avizul. Aceasta va cuprinde, după caz:

 • studiu de coexistentă pentru stabilirea gradului de compatibilitate cu reţeaua electrică a obiectivului sau instalaţiei pentru care se solicită avizul de amplasament (dacă este cazul);
 • certificatul de urbanism, în copie;
 • plan de încadrare în teritoriu, la scară, în două exemplare, vizat de către emitentul certificatului, anexa la certificatul de urbanism;
 • plan de situaţie, respectiv plan privind construcţiile subterane, la scară, în două exemplare, cu amplasarea obiectivelor investiţiei, vizat de către emitentul certificatului, anexa la certificatul de urbanism. Din acestea trebuie să rezulte clar coordonatele viitoarei construcţii sau instalaţii, în plan orizontal şi vertical faţă de puncte de reper fixe existente în teren, pentru a putea fi stabilită poziţia faţă de reţelele electrice din zonă;
 • dovada achitării tarifului pentru emiterea avizului de amplasament.
 1. Obtinerea avizului de racordare
 1. Cererea de racordare trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
 • datele de identificare ale locului de producere sau de consum, a utilizatorului şi dacă este cazul, a împuternicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
 • tipul instalaţiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care se solicită racordarea: generatoare, instalaţii de distribuţie, instalaţii consumatoare etc.;
 • data estimată solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevăzută a fi evacuată sau consumată şi evoluţia acesteia;
 • eventuale indicaţii privind grupul de măsurare a energiei electrice sau informaţii pentru stabilirea acestuia;
 • declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor şi la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie, anexate cererii;
 • lista documentelor care compun documentaţia anexată cererii.

Pentru consumatorii temporari se va menţiona perioada pentru care se solicită racordarea la reţeaua electrică de Distribuţie. Cererea pentru obţinerea ATR se semnează în mod obligatoriu şi de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului, chiar dacă aceasta a fost întocmită de către un proiectant de specialitate – proiectare si executie bransamente.

 1. aviz de amplasament/acord unic în copie, dacă acesta este necesar conform reglementărilor, pentru obiectivul sau instalaţia ce se realizează pe locul de producere sau de consum respectiv;
 2. Acte de proprietate pe terenul/imobilul ce se va racorda la retea
 3. Copie CI/BI proprietar/administrator persoana juridica
 4. Actele persoanei juridice (daca este cazul)
 5. Planuri cadastrale vizate de autoritatiile locale
 6. Certificat de urbanism (daca este cazul)
 7. Autorizatie de construire (daca este cazul)
 8. Contract de racordare

Incheierea unui contract de racordare este necesară atunci când se execută lucrări noi sau modificări ale instalaţiilor de racordare existente.
După încheierea contractului de racordare operatorul de reţea solutionează toate problemele legate de realizarea racordării la reţeaua electrică, respectiv:

 • proiectare si executie bransamente
 • construirea
 • punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, inclusiv realizarea în instalaţiile din amonte de punctul de racordare a tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii necesare în vederea preluării consumului suplimentar solicitat de utilizator.

După încheierea contractului de racordare urmează executarea lucrărilor de racordare fie de către compania de distribuţie, fie de către firme atestate de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Efectuarea lucrărilor se face în baza unui deviz şi a negocierii dintre beneficiar şi prestator.
Documente necesare:
După primirea ofertei de racordare, exprimată prin avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita în scris operatorului de reţea încheierea contractului de racordare. Cererea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului.

Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere următoarele documente:

 • copia avizului tehnic de racordare;
 • copia certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, dacă este cazul;
 • autorizaţia de construire a obiectivului său, în cazul construcţiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de închiriere, în copie;
 • acordurile proprietarilor terenului, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum şi pentru exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi de servitute asupra terenurilor afectate de instalaţia de racordare (numai în cazurile în care instalaţia de racordare este destinată în exclusivitate racordării unui singur loc de producere sau de consum).

Tarifele de racordare practicate de operatorii de reţea se aprobă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

 1. Contract nou de furnizare – pentru o locuință sau o construcție neracordată la energia electrică

Documente necesare:

 • Cerere tippentru întocmire contract de furnizare a energiei electrice – se depune în original, formularul se pune la dispoziție de către furnizor. Cerererile trebuie completate de către client sau împuternicitul legal al acestuia.
 • Chestionar tip pentru obținerea avizului tehnic de racordare– se depune în original, formularul se pune la dispoziție de către furnizor.
 • Mandat gratuit– formular tip care se depune în original, se pune la dispoziție de către furnizor;
 • Actul de identitate,se depune în copie.
 • Actul de proprietatesau orice alt înscris care atestă dreptul de folosință asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, ex. Autorizație de contrucție imobil, Procesul verbal de recepție a finalizării lucrării de la Primărie, Certificat de urbanism, Planuri de amplasare, se depune copia. În cazul contractelor de vânzare – cumparare, cu clauză de întreținere sau cu uzufruct viager este necesar acordul notarial pentru închierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele celui ce deține nuda proprietate. În cazul contractelor de închiriere este necesar acordul notarial al proprietarului pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către chiriaș.
error: Content is protected !!